Algemene voorwaarden Directiecoach.nl

KvK:76787214.

1. Definities
-Opdrachtgever: de partij die Directiecoach.nl contracteert c.q. beoogt te contracteren.
-Opdracht: iedere overeenkomst tussen Directiecoach.nl en opdrachtgever tot het leveren van producten en/of diensten aan
opdrachtgever.
-Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Directiecoach.nl om een opdracht met haar aan te gaan.
-Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening (overeenkomst van opdracht).
2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
-Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij Directiecoach.nl materialen en/ of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert.
-Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken
-Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.
3. Totstandkoming overeenkomst
-De overeenkomst tussen Directiecoach.nl en opdrachtgever komt tot stand door een door beide partijen getekende of gevalideerde elektronische opdracht bevestiging.
-Een offerte van Directiecoach.nl is steeds vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of elektronisch binnen 14 dagen wordt bevestigd, door het ondertekenen of door een gevalideerde elektronisch bevestiging van de aangeboden opdracht bevestiging, tenzij anders aangegeven.
-Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan Directiecoach.nl is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan Directiecoach.nl is verstrekt. Directiecoach.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
-In de overeenkomst wordt een tarief vastgelegd waar opdrachtgever en Directiecoach.nl overeenstemming over bereikt hebben. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door Directiecoach.nl uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en Directiecoach.nl toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.
– Directiecoach.nl heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.

4. Rechten en verplichtingen van Directiecoach.nl

– Directiecoach.nl zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde doel niet kan worden gegarandeerd.
– Directiecoach.nl en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
-Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen Directiecoach.nl en opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

5. Rechten en verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat:
– Directiecoach.nl tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten, vragenlijsten en gegevens die Directiecoach.nl voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft.
-alle voor de opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt) omgeving, zo spoedig mogelijk aan Directiecoach.nl worden vermeld, zodat Directiecoach.nl daar in de uitvoering van de opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden.
-de (indien van toepassen) bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn.
-Opdrachtgever zal Directiecoach.nl en externe adviseurs die in opdracht van Directiecoach.nl werk uitvoeren Directiecoach.nl binnen de geldende opdracht, vrijwaren voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
-Opdrachtgever zal Directiecoach.nl en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en / of afdracht van belastingen en /of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door Directiecoach.nl en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers verrichte werkzaamheden.

6. Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht

-Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de ) initiële opdracht.
-Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal Directiecoach.nl het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.

7. Vertrouwelijkheid
-Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
-Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Directiecoach.nl aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van Directiecoach.nl.

8. Duur en beëindiging van de opdracht

-De opdracht wordt aangegaan voor vooraf overeengekomen duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond.
-Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever.
– Directiecoach.nl zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-) termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Directiecoach.nl, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door opdrachtgever dientengevolge geleden schade.
-Partijen hebben beiden het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.

-De opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Directiecoach.nl tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
-Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surseance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. Directiecoach.nl is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

9. Tarieven en kosten

-De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van Directiecoach.nl worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Indien een vast bedrag overeengekomen is wordt dit 14 dagen na het ingaan van de opdracht in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
-In de tarieven van Directiecoach.nl en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten begrepen (normale bureaukosten). Reis- en verblijfkosten worden apart in rekening gebracht. De kosten van eventuele buitenlandse reizen en grote oplagen van materialen (meer dan tussen partijen overeengekomen) worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.
-Voor producten zijn de geldende prijslijsten c.q. geoffreerde prijzen van toepassing. De kosten van derden die Directiecoach.nl ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan opdrachtgever doorberekend tegen de in de opdrachtbevestiging overeengekomen voorwaarden.
-Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tussentijdse veranderingen die Directiecoach.nl noodzaken tot tariefs- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever.

10. Betaling

-Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van Directiecoach.nl steeds uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen op het door Directiecoach.nl aangegeven rekeningnummer.
-Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Directiecoach.nl de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
– Directiecoach.nl heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en / of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van Directiecoach.nl aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.

11. Aansprakelijkheid

– Directiecoach.nl en de door ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
-De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van Directiecoach.nl en de aansprakelijkheid uit andere hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat Directiecoach.nl voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal bedrag dat Directiecoach.nl in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.
– Directiecoach.nl en de haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en / of de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Directiecoach.nl en de door Directiecoach.nl in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade.
-De aansprakelijkheid van Directiecoach.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever Directiecoach.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Directiecoach.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die Directiecoach.nl in staat stelt adequaat te reageren.

– Directiecoach.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door Directiecoach.nl.
-De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en / of grove schuld van Directiecoach.nl.
-Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Directiecoach.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Directiecoach.nl vervalt door het enkele verloopt van zes kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

12. Intellectueel eigendomsrechten

-Tenzij Directiecoach.nl en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Directiecoach.nl volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten, databankrechten) die rusten op de materialen.
– Directiecoach.nl verleent aan opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat opdrachtgever aan al haar (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.
-Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Directiecoach.nl is het opdrachtgever niet toegestaan:
-de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van de personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers.
-de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.

13. Slotbepalingen
-Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmacht situatie langer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

14. Toepasselijk recht en geschillen

-Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partijen aldaar woonplaats heeft.
-De rechter in Den Bosch is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Directiecoach.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.