Privacy statement

PRIVACYBELEID DIRECTIECOACH.NL

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

 1. Privacy beleid: het door Directiecoach.nl vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
 2. Directiecoach.nl: Ontwikkelingsorganisatie voor zzp-ers, ondernemers, entrepreneurs en directeuren.
 3. Website: de website van Directiecoach.nl onder www.directiecoach.nl
 4. Persoonsgegevens: door geïnteresseerden, opdrachtgevers en cliënten van Directiecoach.nl verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).
 5. Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
 6. Geïnteresseerde: Elke derde die via de website van Directiecoach.nl zich heeft aangemeld om informatie van en over Directiecoach.nl te willen ontvangen op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
 7. Opdrachtgever, Cliënt: elke derde die met Directiecoach.nl een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
 8. Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door Directiecoach.nl verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit privacy beleid van toepassing zijn.

Artikel 2. Algemeen

Directiecoach.nl is sinds 2020 het toonaangevende leerplatform voor zzp-ers, ondernemers, entrepreneurs en directeuren op gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling. Ten behoeve van de activiteiten van Directiecoach.nl worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. Directiecoach.nl behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de AVG/GDPR. Aanvullend hebben alle partners die onder het label Directiecoach.nl naar buiten treden een verklaring ondertekend dat zij zich ook in hun eigen activiteiten houden aan de gedragsregels zoals in dit privacy statement is vastgelegd ter bescherming van alle uit naam van Directiecoach.nl verzamelde privacygevoelige gegevens.

 

 

 1. Doelstellingen van vastleggingen zijn:
 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, persoonlijke testen en/of scans met betrekking tot bijvoorbeeld leiderschapstrainingen of bedrijfsintern project;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten;  het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen, programma’s en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van Directiecoach.nl;
 • het toegang geven tot online leertrajecten, vragenlijsten en assessment-instrumenten;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website / leerportaal;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.
 1. De volgende persoonsgegevens worden door Directiecoach.nl verwerkt:
 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • nationaliteit en geboorteplaats van de opdrachtgever of deelnemer;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van de opleiding;
 • gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten;
 • gegevens voor de organisatie van de opleiding;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainings/coachings/consultancykosten;
 • gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

 

 

 1. De persoonsgegevens worden verstrekt aan:
 • degenen die:
   • belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
   • leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
   • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.
 • anderen, indien:
   • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
   • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of
   • de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Directiecoach.nl zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt of
   • bij inkoop van trainingen die via derden geleverd worden.

 

 

Artikel 3. Geheimhouding

 • Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door Directiecoach.nl steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en, na 25 mei 2018, in de AVG/GDPR is bepaald.
 • Medewerkers van Directiecoach.nl zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of AVG/GDPR dienen te behandelen. Voor zover Directiecoach.nl derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Geïnteresseerde, Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

 

 

 

 

Artikel 4. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

 • De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door Directiecoach.nl niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Geïnteresseerde, Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht.

Artikel 5. Beveiliging, bewaring en verwijdering

 • nl heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.
 • nl ziet erop toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en na 25 mei 2018 de AVG/GDPR, blijft gelden.
 • Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.
 • Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

 

Artikel 6. Verstrekking van gegevens binnen Directiecoach.nl

 • Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen Directiecoach.nl uitsluitend verstrekt aan medewerkers van Directiecoach.nl die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

 

Artikel 7. Verstrekking van gegevens aan derden

Directiecoach.nl zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • de doorgifte geschiedt aan een door Directiecoach.nl voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker Directiecoach.nl een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
 • doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de training/ wordt gevolgd;
 • doorgifte van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan de distributeur van

leermiddelen

en/of

 • nl op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 8. Inzage- en wijzigingsrecht

 • Zowel de Geïnteresseerde, Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, en afscherming van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wbp en na 25 mei 2018 de GDPR (AVG). Indien een Geïnteresseerde, Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacy beleid van Directiecoach.nl kan hij/zij altijd een e-mail sturen naar info@directiecoach.nl